… ami az élethez kell!

Jogi nyilatkozat

A Life Media Kft. („Life Media”) honlapján a www.lifemagazin.hu („Honlap”) kínált tartalomnak a megtekintésével, illetve a Life Media által kínált szolgáltatásnak igénybe vételével Ön a mindenkor hatályos felhasználási  feltételeket („Felhasználási Feltételek”) elfogadja. A  Life  Media  fenntartja  a  jogot  a  Felhasználási Feltételek időről-időre történő módosítására.

1  Szolgáltatás
A Life Media célja, hogy a Honlapon a felhasználók részére hasznos és időszerű információkat és tájékoztatást nyújtson. A tartalomszolgáltatás során a Life Media szerkesztett tartalmat tesz a nyilvánosság számára  hozzáférhetővé, más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket jelenít meg. (együttesen ”Szolgáltatás”).
Bár a Life Media minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, azonban az információk időközben változhatnak, illetve a tényeket és információkat a felkért szakértők eltérően értékelhetik. Ezért a Life Media nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot a Honlapon elhelyezett tartalmak (így különösen: cikkek, videók) információk és vélemények időszerűségéért, pontosságáért  és  teljességéért. Ugyanez vonatkozik minden egyéb olyan weboldalra is, amely hiperlinkek segítségével a Honlapról elérhető.
Az Life Media nem használja a Honlapot arra, hogy Önnek vagy másoknak konkrét tanácsot így különösen orvosi vagy pszichológiai tanácsot vagy javaslatot adjon. A  Honlapon található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot életmód-vezetési vagy egyéb döntésekhez.
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért  ezen szabályt megsértő Felhasználó haladéktalanul törlésre kerül a rendszerből.

2  Szolgáltatás igénybevétele (regisztráció)
A Honlapon található Hírlevél-szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztráció, amely név és email cím valós adatainak megadásával történik. Nem valósul meg a regisztráció, ha a regisztrációs oldal kitöltése hiányosan, illetve nem megfelelően történt. A regisztráció során azonos címmel és névvel nem szerepelhet felhasználó. A  regisztráció  sikerének  további  feltétele,  hogy  Ön  a  megadott  e-mail  címére  elküldött  jelszóval,  annak  megküldésétől számított három napon belül bejelentkezzen a Honlapra. A Felhasználó által megadott adatok tekintetben a Szolgáltató köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint eljárni.  A Felhasználási Feltételek megszegése esetén a Szolgáltató minden indokolás és értesítés nélkül törölheti  a  felhasználó  regisztrációját,  továbbá  kizárhatja  a  regisztrációhoz  kötött  Szolgáltatások  igénybe  vételének  lehetőségéből. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Felhasználó Felhasználási Feltételekbe ütköző vagy jogszabályt sértő magatartásáért. A Szolgáltató a regisztráció során bejelölt témában Hírlevelet küld az Ön által megadott e-mail címre. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételéről bármikor leiratkozhat. A leiratkozás a Hírlevélen megadott „Leiratkozom” linkre történő rákattintással történik.

3  Szerzői jogi védelem
A Honlap kialakítása (pl. arculat, tartalmak elrendezése és megjelenése, grafikai megoldások) és a Honlap valamennyi  tartalmi  eleme  (pl.  cikkek,  videók)  a  Szolgáltató  szellemi  tulajdonát  képezi.  A  Life  Media  Szolgáltatásainak igénybevétele során Ön kizárólag jogait rendeltetésszerűen gyakorolva, a Szolgáltató érdekét nem sértő módon járhat el.  A Szolgáltatás igénybevétele nem irányulhat – még közvetve sem – jövedelemszerzésre vagy jövedelemfokozás  céljára.  A Honlap tartalmát Ön magáncélból engedély nélkül jelenítheti meg képernyőjén, töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti le a merevlemezre, illetve a Honlap tartalmához kapcsolódó e-mail címet küldheti el harmadik személy részére. Minden egyéb esetben Ön kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel a Honlap tartalmát. Tilos a Life Media előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A Honlapról információt vagy értesüléseket átvenni csak a Honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő (i) nem módosítja az eredeti információt, és (ii) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A „Lifemagazin” szó védjegyoltalomban részesül, felhasználása -a hivatkozás kivételével kizárólag a Life Media előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
A Szolgáltatótól engedélyt a következő email címen kérheti: info@lifemagazin.hu.

4  Reklámok és linkek
Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni.  A Szolgáltató védelem alatt állónak tekinti a felhasználói neveit  és e-mail címeit. Ezen adatokkal visszaélni semmilyen módon nem lehet, így tilos a spamküldés és az egyéb zavaró reklámüzenetek küldése.  A Honlapon szereplő linkek, amelyek más szolgáltatók honlapjára mutatnak; valamint ezen honlapok tartalmáért,  valamint  adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató igazoltan  tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő tartalommal rendelkezik vagy harmadik  személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. A Kiadó a hirdetések, támogatott megjelenések, PR cikkek, promóciók megjelenését hirdetés, promóció felírattal vagy (x)-szel jelöli!

Promóciós Játékszabályzat

A promóciós célú nyereményjátékot („Játék”) a Life Media Kft. (posta cím:1082, Budapest Corvin sétány 2/A; telefon:786-5988; email cím: info@lifemagazin.hu („Közreműködő”) közreműködésével a nyereményt („Nyeremény”) biztosító szerződéses partnere szervezi („Szervező”).

Játék résztvevői: A jelen Játék- és Adatvédelmi Szabályzat („Szabályzat”) a Játék valamennyi résztvevőjére („Résztvevő(k)”) vonatkozik. A Résztvevők csak természetes személy lehetnek. A Játékban kizárólag 16. éven felüli személyek vehetnek részt.

Jelentkezés módja: A Résztvevők a Játékra a promóció nevének, a megfejtéssel valamint nevének és lakcímének megadásával jelentkezhet („Jelentkezés”) a Közreműködő által megjelölt címen. A nem teljes körűen, hiányosan kitöltött vagy ellentmondó adatokat tartalmazó Jelentkezések a Játékban történő részvételre nem jogosítanak fel.

Alkalmazandó szabályok: A Résztvevők Jelentkezésük megküldésével elfogadják a Szabályzatot. A Résztvevők a Játékban való részvételért semmilyen formában nem fizetnek a Szervezőnek, a Játékban nincs tét-elem, illetve sem a Szervező, sem a Közreműködő sors- vagy részvételi jegyet nem bocsát ki, ezért a Játék nem minősül szerencsejátéknak.

Részvétel feltételei: A Résztvevőt a Játékban történő részvétellel kapcsolatosan egyéb kötelezettség, bármilyen jogcímen fizetési kötelezettség vagy költség nem terheli. A Játékban Résztvevők nyerési esélyeiket nem többszörözhetik meg, egy Résztvevő csupán egyetlen alkalommal jelentkezhet egy promócióra, a további jelentkezéseket a Közreműködő érvénytelennek nyilvánítja, és az adott promócióra vonatkozó Játékból kizárja. A nyeremények pénzbeli juttatásra nem válthatók át.

Sorsolás: A Játék felhívásában megjelölt sorolás napján a Közreműködő a Résztvevők között sorsolást tartanak. A Közreműködő a sorsolásról jegyzőkönyvet készít, amelyet két munkatársa („Sorsolási Bizottság”) aláírásával lát el. A sorsolások során a Nyertesek egy elektronikus adatbázisból kerülnek kihúzásra a Résztvevők közül. Minden Nyereményre két személyt sorsol a Sorsolási Bizottság: egy tényleges és egy pótnyertest.

Nyertes értesítése: Az adott Játék nyerteseit a Közreműködő e-mailben értesíti a nyereményről („Nyeremény”). Ezt az értesítést legkésőbb a sorsolást követő 15 (tizenöt) napon belül megkapják a nyertes Résztvevők („Nyertes(ek)”).            www.lifemagazin.hu/nyertesek

Nyeremény átadásának feltétele: Amennyiben a Nyertes az Nyereményről szóló értesítését követő 15 (tizenöt) napon belül azon személyes adatait, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Szervező adó- és járulék-bevallási és befizetési kötelezettségét teljesíteni tudja, nem adja át, úgy kell tekinteni, hogy a Nyertes a Nyereményéről lemondott. Ugyanígy kell tekinteni azt a Nyertest is, aki a sorsolást követő 15 (tizenöt) napon belül nem elérhető. Ezen esetekben a Nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá; a Nyertes a későbbiekben ezzel az eljárással kapcsolatosan kifogással vagy panasszal nem élhet.

Nyeremény átadása: A Nyeremény átadása postai úton történik a Nyertesnek. A Nyeremény postai úton történő megküldése során a Nyeremény elvesztéséért, megrongálódásáért a Szervező és a Közreműködő semmilyen felelősséget nem vállal. A Nyertesek az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Közreműködő fenntartják magának a jogot, hogy módosítsa a Nyeremény átvételének helyét és idejét a Nyertes előzetes értesítését követően.

Nyertesek nevének közzététele: A Játékban való részvétellel a Nyertesek automatikusan felhatalmazást adnak a Közreműködőnek arra, hogy a nevüket és lakóhelyük város/község/falu szintű megnevezését a www.lifemagazin.hu honlapon közzétegye. A közzététel időtartama a Játék befejező időpontjától számított 6 hónap ezt követően a Közreműködő az adatokat eltávolítja, s azokat nyilvántartásaikból – a számviteli törvényben meghatározott számviteli bizonylatok megőrzése iránti kötelezettségüknek eleget téve – törlik.

Felelősségvállalás: A Szervező és a Közreműködő nem vállal felelősséget a Játékkal kapcsolatosan felmerült közvetlen vagy közvetett kárért vagy egyéb igényekért („Kár”) ideértve, de arra nem korlátozva a Nyeremény esetleges hibás működéséből, hiányosságaiból vagy a Játék során bekövetkezett késésekből eredő Kárt, kivéve a Résztvevőknek a Szervező és a Közreműködők által szándékosan, súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott károkat, továbbá az életben, a testi épségben vagy az egészségben okozott károkat.  A Résztvevők elfogadják, hogy a Játék során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és a Közreműködő számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Közreműködő a Játékban való részvételt a Szabályzat megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja. A Szervező és a Közreműködő a vonatkozó törvények által maximálisan megengedett mértékben kizárják a felelősséget azokért a közvetett és közvetlen károkért és követelésekért, melyek a Játék üzemeltetésével, felfüggesztésével, idő előtti megszakításával vagy lebonyolításával kapcsolatban felmerülnek, ideértve a hibákat, hiányosságokat, meghibásodásokat, késedelmeket és minden egyéb, hasonló esetet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 314. § (2) bekezdésének értelmében a Részvételi Feltételek által biztosított előnyök ellentételezik a felelősség kizárása, korlátozása által okozott hátrányokat.

Önkéntes hozzájárulás adatkezeléshez: A Játékban való részvétellel a Résztvevő önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy a Közreműködő személyes adatait (név, email, lakcím) a következő célból kezelje: a Résztvevők számára az őket a Játékból megillető jogokat és kötelezettségeket biztosítsák; és Résztvevővel és háztartásával kapcsolatos információkat megszerezze annak érdekében, hogy részére a Közreműködő saját vagy harmadik fél árujával összefüggő, közvetlen célú üzletszerzéssel kapcsolatos reklámokat, üzeneteket, értékesítési ösztönző jellegű megkereséseket, ajánlatokat és egyéb tájékoztatásokat juttasson el akár írásos, akár szóbeli, akár elektronikus úton (e-mail, SMS, vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz, miként azt az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény meghatározza); a Közreműködő a Résztvevő általa kezelt adatait direkt marketing célú megkereséssel kapcsolatos adataival összekapcsolja, mindaddig, amíg a Résztvevő hozzájárulását kifejezetten nem vonja vissza. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelést (40655 ) nyilvántartási számon az adatvédelmi nyilvántartásba bejegyezte.

Közreműködő adatkezelési vállalásai: A Közreműködő az adatkezelését a Magyar Köztársaság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba bejelentették. A Résztvevők személyes adatait a Közreműködők székhelyükön az adatbiztonsági követelmények fokozott szem előtt tartásával kezelik, meghatározott hozzáférési jogosultságok biztosítása és a hozzáférés naplózása mellett. A személyes adatok a Résztvevők előzetes írásbeli értesítése és jóváhagyása nélkül harmadik személy adatkezelőnek nem adhatók át.

Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása: A Résztvevő személyes adatainak közvetlen célú üzletszerzésre történő felhasználására adott hozzájárulását írásban visszavonhatja. A személyes adatok törlését a Közreműködő haladéktalanul elvégzi.

Vitás kérdések rendezése: A Résztvevő személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a Közreműködőhöz fordulhat. Bármilyen vitás kérdésben a Közreműködő döntése az irányadó. Amennyiben a Résztvevő és a Közreműködők közötti jogvita nem rendezhető, a Résztvevő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve a Közreműködők ellen keresetet nyújthat be a bíróságon.

Szabályzat módosítása: A Közreműködő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszűntetést megelőzően a Közreműködő közzéteszi a www.lifemagazin.hu honlapon. A Játékban Résztvevő felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

Szabályozó Szervezet
Nemzeti Média -és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest Ostrom u. 23-25
Levelezési cím: 1525, Budapest Pf.75.
Telefon: 36-1-457-7100; Fax: 36-1-356-5520
email: info@nmhh.hu
www.nmhh.hu

 

 

Pin It on Pinterest