… ami az élethez kell!

Adatvédelmi és Jogi nyilatkozat GDPR
frissítve: 2018. május 22.

Az EU új adatvédelmi rendelete, a GDPR 2018. május 25-én életbe lép. A Life Media Kft. és az általa üzemeltetett www.lifemagazin.hu oldal kiemelt fontossággal kezeli a személyes adatokat és az erről szóló új európai rendeletet.
Az adatkezelő a weboldal üzemeltetője a Life Media Kft. (1082, Budapest Corvin sétány 2/A. 6.4.) adószáma: 13998899-2-42; e-mail címe: info@lifemagazin.hu

A Life Media Kft. („Life Media”) honlapján a www.lifemagazin.hu („Honlap”) kínált tartalomnak a megtekintésével, illetve a Life Media által kínált szolgáltatásnak igénybe vételével Ön a mindenkor hatályos felhasználási  feltételeket („Felhasználási Feltételek”) elfogadja. A  Life  Media  fenntartja  a  jogot  a  Felhasználási Feltételek időről-időre történő módosítására.

1  Szolgáltatás
A Life Media célja, hogy a Honlapon a felhasználók részére hasznos és időszerű információkat és tájékoztatást nyújtson. A tartalomszolgáltatás során a Life Media szerkesztett tartalmat tesz a nyilvánosság számára  hozzáférhetővé, más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket jelenít meg. (együttesen ”Szolgáltatás”).
Bár a Life Media minden ésszerű intézkedést megtesz az információk pontosságának biztosítása érdekében, azonban az információk időközben változhatnak, illetve a tényeket és információkat a felkért szakértők eltérően értékelhetik. Ezért a Life Media nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot a Honlapon elhelyezett tartalmak (így különösen: cikkek, videók) információk és vélemények időszerűségéért, pontosságáért  és  teljességéért. Ugyanez vonatkozik minden egyéb olyan weboldalra is, amely hiperlinkek segítségével a Honlapról elérhető.
Az Life Media nem használja a Honlapot arra, hogy Önnek vagy másoknak konkrét tanácsot így különösen orvosi vagy pszichológiai tanácsot vagy javaslatot adjon. A  Honlapon található információk és/vagy azok elemei nem nyújtanak megfelelő alapot életmód-vezetési vagy egyéb döntésekhez.
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen, ezért  ezen szabályt megsértő Felhasználó haladéktalanul törlésre kerül a rendszerből.

2  Szerzői jogi védelem
A Honlap kialakítása (pl. arculat, tartalmak elrendezése és megjelenése, grafikai megoldások) és a Honlap valamennyi  tartalmi  eleme  (pl.  cikkek,  videók)  a  Szolgáltató  szellemi  tulajdonát  képezi.  A  Life  Media  Szolgáltatásainak igénybevétele során Ön kizárólag jogait rendeltetésszerűen gyakorolva, a Szolgáltató érdekét nem sértő módon járhat el.  A Szolgáltatás igénybevétele nem irányulhat – még közvetve sem – jövedelemszerzésre vagy jövedelemfokozás  céljára.  A Honlap tartalmát Ön magáncélból engedély nélkül jelenítheti meg képernyőjén, töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti le a merevlemezre, illetve a Honlap tartalmához kapcsolódó e-mail címet küldheti el harmadik személy részére. Minden egyéb esetben Ön kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel a Honlap tartalmát. Tilos a Life Media előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A Honlapról információt vagy értesüléseket átvenni csak a Honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő (i) nem módosítja az eredeti információt, és (ii) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A „Lifemagazin” szó védjegyoltalomban részesül, felhasználása -a hivatkozás kivételével kizárólag a Life Media előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
A Szolgáltatótól engedélyt a következő email címen kérheti: info@lifemagazin.hu.

4  Reklámok és linkek
Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal felhasználni.   A Honlapon szereplő linkek, amelyek más szolgáltatók honlapjára mutatnak; valamint ezen honlapok tartalmáért,  valamint  adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató igazoltan  tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő tartalommal rendelkezik vagy harmadik  személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. A Kiadó a hirdetések, támogatott megjelenések, PR cikkek, promóciók megjelenését hirdetés, promóció felírattal vagy (x)-szel jelöli!

Promóciós Játékszabályzat

A promóciós célú nyereményjátékot („Játék”) a Life Media Kft. (posta cím:1082, Budapest Corvin sétány 2/A; telefon:786-5988; email cím: info@lifemagazin.hu („Közreműködő”) közreműködésével a nyereményt („Nyeremény”) biztosító szerződéses partnere szervezi („Szervező”).

Játék résztvevői: A jelen Játék- és Adatvédelmi Szabályzat („Szabályzat”) a Játék valamennyi résztvevőjére („Résztvevő(k)”) vonatkozik. A Résztvevők csak természetes személy lehetnek. A Játékban kizárólag 16. éven felüli személyek vehetnek részt.

Jelentkezés módja: A Résztvevők a Játékra a promóció nevének, a megfejtéssel valamint saját nevének, e-mail címének megadásával jelentkezhet („Jelentkezés”) a Közreműködő által megjelölt címen. A nem teljes körűen, hiányosan kitöltött vagy ellentmondó adatokat tartalmazó Jelentkezések a Játékban történő részvételre nem jogosítanak fel.

Az adatgyűjtés kapcsán, a kezelt adatok köre:
A résztvevők:
Neve
E-mail címe

A nyertes:
Neve
E-mail címe
Lakcíme
Telefonszáma

Az adatgyűjtés pontos célja:
Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév)
kapcsolódó szolgáltatás, jelen esetben a játékban való részvétel
E-mail cím
kapcsolódó szolgáltatás, jelen esetben a játékban való részvétel
Lakcím:
kapcsolódó szolgáltatás, jelen esetben a „Nyeremény” eljuttatása
Telefonszám:
kapcsolódó szolgáltatás, jelen esetben a „Nyeremény” eljuttatása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A játék lezárása, valamint a  nyertesnek a „Nyeremény” eljuttatása után maximum 1 hónap.

Alkalmazandó szabályok: A Résztvevők Jelentkezésük megküldésével elfogadják a Szabályzatot. A Résztvevők a Játékban való részvételért semmilyen formában nem fizetnek a Szervezőnek, a Játékban nincs tét-elem, illetve sem a Szervező, sem a Közreműködő sors- vagy részvételi jegyet nem bocsát ki, ezért a Játék nem minősül szerencsejátéknak.

Részvétel feltételei: A Résztvevőt a Játékban történő részvétellel kapcsolatosan egyéb kötelezettség, bármilyen jogcímen fizetési kötelezettség vagy költség nem terheli. A Játékban Résztvevők nyerési esélyeiket nem többszörözhetik meg, egy Résztvevő csupán egyetlen alkalommal jelentkezhet egy promócióra, a további jelentkezéseket a Közreműködő érvénytelennek nyilvánítja, és az adott promócióra vonatkozó Játékból kizárja. A nyeremények pénzbeli juttatásra nem válthatók át.

Sorsolás: A Játék felhívásában megjelölt sorolás napján a Közreműködő a Résztvevők között sorsolást tartanak. A Közreműködő a sorsolásról jegyzőkönyvet készít, amelyet két munkatársa („Sorsolási Bizottság”) aláírásával lát el. A sorsolások során a Nyertesek egy elektronikus adatbázisból kerülnek kihúzásra a Résztvevők közül. Minden Nyereményre két személyt sorsol a Sorsolási Bizottság: egy tényleges és egy pótnyertest.

Nyertes értesítése: Az adott Játék nyerteseit a Közreműködő e-mailben értesíti a nyereményről („Nyeremény”). Ezt az értesítést legkésőbb a sorsolást követő 15 (tizenöt) napon belül megkapják a nyertes Résztvevők („Nyertes(ek)”).

Nyeremény átadásának feltétele: Amennyiben a Nyertes az Nyereményről szóló értesítését követő 15 (tizenöt) napon belül azon személyes adatait, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Szervező adó- és járulék-bevallási és befizetési kötelezettségét teljesíteni tudja, nem adja át, úgy kell tekinteni, hogy a Nyertes a Nyereményéről lemondott. Ugyanígy kell tekinteni azt a Nyertest is, aki a sorsolást követő 15 (tizenöt) napon belül nem elérhető. Ezen esetekben a Nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá; a Nyertes a későbbiekben ezzel az eljárással kapcsolatosan kifogással vagy panasszal nem élhet.

Nyeremény átadása: A Life Media Kft harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással ad át, promóció/játék esetén a szervezőnek a nyeremény kiszállítása kapcsán.
A játékban résztvevők az adatkezelési tájékoztató elfogadása (a promóciós cikk alján pipával) igazolja annak megismerését és ez adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha a résztvevő írásbeli, jelen esetben elektronikus úton tett nyilatkozattal a hozzájárulását adja. A Nyeremény átadását minden esetben a „Szervező” biztosítja.
A Nyeremény postai úton történő megküldése során a Nyeremény elvesztéséért, megrongálódásáért a Szervező és a Közreműködő semmilyen felelősséget nem vállal. A Nyertesek az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Közreműködő fenntartják magának a jogot, hogy módosítsa a Nyeremény átvételének helyét és idejét a Nyertes előzetes értesítését követően.

Felelősségvállalás: A Szervező és a Közreműködő nem vállal felelősséget a Játékkal kapcsolatosan felmerült közvetlen vagy közvetett kárért vagy egyéb igényekért („Kár”) ideértve, de arra nem korlátozva a Nyeremény esetleges hibás működéséből, hiányosságaiból vagy a Játék során bekövetkezett késésekből eredő Kárt, kivéve a Résztvevőknek a Szervező és a Közreműködők által szándékosan, súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott károkat, továbbá az életben, a testi épségben vagy az egészségben okozott károkat.  A Résztvevők elfogadják, hogy a Játék során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és a Közreműködő számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Közreműködő a Játékban való részvételt a Szabályzat megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja. A Szervező és a Közreműködő a vonatkozó törvények által maximálisan megengedett mértékben kizárják a felelősséget azokért a közvetett és közvetlen károkért és követelésekért, melyek a Játék üzemeltetésével, felfüggesztésével, idő előtti megszakításával vagy lebonyolításával kapcsolatban felmerülnek, ideértve a hibákat, hiányosságokat, meghibásodásokat, késedelmeket és minden egyéb, hasonló esetet. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 314. § (2) bekezdésének értelmében a Részvételi Feltételek által biztosított előnyök ellentételezik a felelősség kizárása, korlátozása által okozott hátrányokat.

Önkéntes hozzájárulás adatkezeléshez: A Játékban való részvétellel a Résztvevő önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy a Közreműködő személyes adatait (név, email, lakcím, telefonszám) a következő célból kezelje: a Résztvevők számára az őket a Játékból megillető jogokat és kötelezettségeket biztosítsák. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatkezelést (40655 ) nyilvántartási számon az adatvédelmi nyilvántartásba bejegyezte.

Közreműködő adatkezelési vállalásai: A Közreműködő az adatkezelését a Magyar Köztársaság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba bejelentették.

Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása: A Résztvevő személyes adatainak közvetlen célú üzletszerzésre történő felhasználására adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. A személyes adatok törlését a Közreműködő haladéktalanul elvégzi.
Bármilyen kérdése merül fel, írjon nekünk az info@lifemagazin.hu e-mail címre!

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: 
Silicium Network Informatikai Kft.
http://www.silicium.eu
06-1-999-0739
1135 Budapest, Lehel út 61. (Cooper Center irodaház)
23474178-2-13

Vitás kérdések rendezése: A Résztvevő személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a Közreműködőhöz fordulhat. Bármilyen vitás kérdésben a Közreműködő döntése az irányadó. Amennyiben a Résztvevő és a Közreműködők közötti jogvita nem rendezhető, a Résztvevő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, illetve a Közreműködők ellen keresetet nyújthat be a bíróságon.

Szabályzat módosítása: A Közreműködő fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszűntetést megelőzően a Közreműködő közzéteszi a www.lifemagazin.hu honlapon. A Játékban Résztvevő felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

Szabályozó Szervezet
Nemzeti Média -és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest Ostrom u. 23-25
Levelezési cím: 1525, Budapest Pf.75.
Telefon: 36-1-457-7100; Fax: 36-1-356-5520
email: info@nmhh.hu
www.nmhh.hu

 

 

Pin It on Pinterest